Beregeningsverbod wordt goed nageleefd

Beregeningsverbod wordt goed nageleefd

Nederland heeft te maken met aanhoudende droogte. Waterschap Rivierenland probeert het gebied van voldoende water te voorzien door zoveel mogelijk water in het gebied te pompen. Voorlopig zijn we nog niet van de droogte af. Het waterschap heeft daarom een beregeningsverbod met oppervlaktewater ingesteld voor overdag. We zijn als waterschap blij dat het verbod goed wordt nageleefd.

Beregeningsverbod voor gewassen
Vanwege de aanhoudende droogte heeft Waterschap Rivierenland een beregeningsverbod met oppervlaktewater ingesteld. Deze geldt sinds woensdag 25 juli 2018 voor het beregenen van gewassen in het hele rivierengebied, dagelijks tussen 09.00 en 18.00 uur.

Verdamping
Door niet meer midden op de dag te beregenen voorkomen we 30-50% waterverspilling door verdamping. Op deze manier wordt het beschikbare water zo efficiënt mogelijk gebruikt.
Hiermee proberen we te voorkomen we dat er watertekorten ontstaan. Ook zijn we beter in staat om het watersysteem weer goed gevuld te krijgen. Zo verdelen we het beschikbare water zo eerlijk mogelijk over alle gebruikers.
Daarnaast doen we er alles aan om water van de grote rivieren in het gebied te brengen en te houden.

Uitzondering Noordwaard
Er is één uitzondering op het beregeningsverbod: vanaf 31 juli 2018 mag in de Noordwaard voorlopig wel overdag beregend worden. Meer informatie vindt u op de pagina Extra maatregelen bij droogte.

Specifieke teelt
We maken geen uitzondering voor een specifieke teelt. De reden daarvoor is dat we alle sectoren zo lang mogelijk van water willen blijven voorzien. We verdelen het water zo eerlijk mogelijk en zorgen ervoor dat het water zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt.

Meest gestelde vragen
Lees hier het antwoord op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag hier niet bij, dan kunt u bellen met ons telefoonteam via (0344) 64 99 99.

Extra maatregelen bij droogte
Via gemalen kan Waterschap Rivierenland bij droogte meer water uit de grote rivieren in het gebied pompen. Dat doen we normaliter vooral in het oosten, want het hoogste land is het eerste droog. Het water stroomt van oost (hoog) naar west (laag). Tegelijk houdt het waterschap water vast in het gebied. Dat gebeurt door het peil met stuwen hoog te houden en door spaarzaam te zijn bij de uitwaterende sluizen en gemalen.

Extra maatregelen
Waterschap Rivierenland haalt op dit moment alles uit de kast om water van de grote rivieren in het gebied te brengen en te houden. Op verschillende plekken worden extra pompen geplaatst.Een overzicht.

Waterkwaliteit gaat omlaag
Bij droogte en warmte kan met name in stilstaand water de waterkwaliteit snel achteruit gaan. Het waterschap raadt aan om zwemmen in open water te beperken tot de officiëlezwemwaterlocaties. Lees hier meer over wat het waterschap doet met zwemwater.

Nu de droogte langer aanhoudt, krijgen we meer te maken met blauwalg, botulisme en dode vissen. Constateert u meerdere dode vissen of watervogels, of heeft u het vermoeden van blauwalg of botulisme in het water in uw buurt? Neemt u dan contact op met het waterschap via telefoonnummer (0344) 64 90 90. Dit kan 24 uur per dag.

Is de waterkwaliteit onvoldoende, dan neemt de provincie of gemeente maatregelen, zoals een waarschuwing of zwemverbod.

Droge kades
Door de aanhoudende droogte kunnen kades uitdrogen, bijvoorbeeld boezems en weteringen in de polders van de Alblasserwaard. Vooral bij veenkades is dat een risico, want droog veen is minder sterk dan klei. Gelukkig geldt voor vrijwel alle dijken en kades in ons werkgebied dat ze vooral zijn opgebouwd uit klei. Wat helpt, is een kort gemaaide grasmat op de dijk: uit kort gras verdampt weinig. De meeste dijken worden elk jaar begin juni gemaaid.

Bij een neerslagtekort van 110 millimeter begint het waterschap de situatie van de dijken scherp te volgen. Loopt het op tot 175 millimeter of hoger, dan start het waterschap met extra inspecties. Dat is nu het geval, kades in de Alblasserwaard worden nu eens in de tien dagen bekeken. Dit gebeurt door dijkbeheerders van het waterschap, in samenwerking met onze vrijwillige dijkwachten. Zij letten op scheuren en verdroging. Ook besproeien we nu preventief kades en verhogen de waterstand in naastgelegen water.

Neerslag te kort
Als het te droog is, kan dat risico’s opleveren. Agrarische gewassen en de natuur verdorren. De waterkwaliteit neemt af. Ook kunnen sommige kades in de Alblasserwaard scheuren vertonen. Daarom neemt het waterschap maatregelen, zoals het preventief inspecteren van kades. Het rivierengebied heeft het voordeel dat de grote rivieren meestal voldoende water leveren.

Droogte wordt uitgedrukt in het ‘neerslagtekort’: er verdampt meer vocht dan er valt aan neerslag. Elke zomer loopt dit neerslagtekort op. Doorgaans is het tekort in september ongeveer 100 millimeter. Dat is met één hoosbui of zelfs een week regen niet verholpen. En de natuur kan dat goed hebben. In extreem droge zomers nadert het tekort 300 millimeter.

Zout water
In het westen van ons gebied is de invloed van de zee merkbaar. Langs de Alblasserwaard en tot bij Zaltbommel zijn bijvoorbeeld de getijden zichtbaar. Bij lage waterstanden op de grote rivieren kan zout zeewater ver landinwaarts doordringen. Deze verzilting kan de drinkwatervoorziening en agrarisch gebruik belemmeren. We monitoren het zoutgehalte zorgvuldig en zijn voorzichtig met het inlaten van water uit het westen.

Waterbesparende maatregelen voor Agrariërs
Agrariërs kunnen zich met waterbesparende maatregelen voorbereiden op droge periodes. Door te investeren in innovatieve maatregelen maakt u uw bedrijf toekomstbestendiger. Waterschap Rivierenland heeft hiervoor een subsidieregeling. Lees meer op wsrl.nl/waterbesparen.

Hitte in eigen huis en tuin
Door klimaatverandering komen extreme weersituaties steeds vaker voor. Dat merken we tijdens de warme dagen ook in en om het huis. Zelf kunt u maatregelen nemen die helpen om deze hitte te verminderen. Denk daarbij aan het vervangen van tuintegels door planten of het aanleggen van een groen dak. Waterschap Rivierenland geeft subsidie voor deze maatregelen: lees meer opwww.hohohoosbui.nl.

1
×
Laat je horen via een audio, video of tekst WhatsApp 0682279988
error: Content is protected !!
%d bloggers liken dit: