HANVISKIE BLOG | Geen hoogwatergeheul bij Varik-Heesselt

HANVISKIE BLOG | Geen hoogwatergeheul bij Varik-Heesselt

Protest in Varik tegen de aanleg van de nevengeul

Iets meer dan een jaar geleden sprak ik mij namens het CDA in de commissie Waterveiligheid van 29 mei uit tegen de Hoogwatergeul bij Varik-Heesselt. Daarna volgde een intensief bestuurlijk proces dat heeft geresulteerd in het besluit van de Stuurgroep om te kiezen voor dijkversterking. De Stuurgroep Varik-Heesselt heeft vrijdag 15 juni definitief gekozen voor het voorkeursalternatief dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. Dit alternatief bevat geen binnendijkse hoogwatergeul. Het bleef tot het laatst toe spannend, maar alleen het resultaat telt.

Zo hoog komt het water als de dijken breken bij Varik

Vorige week maandag bracht de vaste Kamercommissie infrastructuur nog een bezoek aan Varik-Heesselt. Eerder mocht ik in de radioreportage van Jacqueline Maris bij ‘Inspraak in Nederland Waterland’ in gesprek met Hans Brouwers van Rijkswaterstaat. Ook toen heb ik aangegeven dat de geul er niet zou komen.

Het genoemde voorkeursalternatief dijkversterking heeft van 15 maart tot 26 april jongstleden ter inzage gelegen. De Stuurgroep heeft de zienswijzen die daarop zijn binnengekomen, verwerkt in het verkenningenrapport en meegewogen in haar advies.  Dit heeft geen aanleiding gegeven tot een andere keuze.

De Stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Gemeente Tiel en de voorzitter van de klankbordgroep –  beiden niet stemgerechtigd – nemen ook deel aan de stuurgroep. Van de vier stemgerechtigde leden stemden Waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en het ministerie van IenW voor dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden. De provincie Gelderland en de gemeente Tiel hebben een voorkeur voor het alternatief met een hoogwatergeul.

Het definitief advies van de stuurgroep wordt in juni ter besluitvorming voorgelegd aan Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland, aan het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rivierenland en aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Neerijnen. Het advies gaat vervolgens naar de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen met het verzoek een voorkeursbeslissing te nemen.

De minister bezocht Varik al eerder, ze kiest uiteindelijk het voorkeursalternatief