Maatschappelijk panel huisvesting arbeidsmigranten van start

Op maandag 2 juli gaat een breed maatschappelijk panel van start. Deelnemers aan dit panel gaan praten over verschillende thema’s rondom de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Zaltbommel. De input van het panel én de resultaten van een enquete onder inwoners zijn voor de gemeente Zaltbommel de basis voor het herzien van het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Na de zomervakantie komt het panel naar verwachting nog een aantal keer bij elkaar. Dan gaat ook een enquête over dit onderwerp online. Zo kan iedereen zijn input geven voor het nieuwe beleid.

Samenstelling panel
Het maatschappelijk panel bestaat onder meer uit werkgevers, uitzendbureaus, woningbouwcorporaties, inwoners en huisartsen. Als alle partijen aanwezig zijn, gaat het om zo’n 70 personen. De panelavonden zijn alleen voor genodigden.

Waar gaat het panel over praten?
De centrale vraag aan het panel is: Hoe zorgen we dat bij het huisvesten van de arbeidsmigranten zowel de leefbaarheid voor de inwoners als de leefbaarheid voor de arbeidsmigrant gewaarborgd
is en blijft? En wat vraagt dit van het gemeentelijk beleid? Het panel praat hierover aan de hand van een aantal thema’s:
 Omvang en locatie huisvesting arbeidsmigranten
 Voorzieningen
 Vormgeving: verschijningsvorm bebouwing
 Sociaal-maatschappelijke gevolgen
 Samenwerking/dialoog langere termijn

Deze onderwerpen komen ook aan bod in de enquête diw na de zomer “live” gaat

Op de hoogte
De gemeente houdt geïnteresseerden op de hoogte van de panelbijeenkomsten met berichten op de website www.zaltbommel.nl/arbeidsmigranten. Op deze pagina staat ook het plan van aanpak van de gemeente om tot een herziening van het beleid te komen. Verder zijn er vragen en antwoorden over het onderwerp te vinden.

Vervolg
Nadat de panelavonden hebben plaatsgevonden en de uitkomsten van de enquête bekend zijn, past de gemeente past het beleid aan. De gemeente baseert het beleid op de input van het panel en de uitkomsten van de enquête. Het aangepaste beleid wordt besproken in het college. Het concept ligt vervolgens ter inzage. Iedereen die dat wil kan reageren op het aangepaste beleid.

De gemeente bekijkt of de eventuele reacties leiden tot wijzigingen in de in de definitieve aanpassing van het beleid. Daarna buigt de gemeenteraad zich over de aanpassingen van het beleid.  Aansluitend informeert de gemeente alle betrokkenen over de uitkomst hiervan zodat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van het geldende beleid.

 

1
×
Laat je horen via een audio, video of tekst WhatsApp 0682279988
error: Content is protected !!
%d bloggers liken dit: