Maatschappelijk panel huisvesting arbeidsmigranten van start in Zaltbommel

Maatschappelijk panel huisvesting arbeidsmigranten van start in Zaltbommel

Op maandag 2 juli gaat een breed maatschappelijk panel van start. Deelnemers aan dit panel gaan praten over verschillende thema’s rondom de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Zaltbommel. De input van het panel én de resultaten van een enquête onder inwoners zijn voor de gemeente Zaltbommel de basis voor het herzien van het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Na de zomervakantie komt het panel naar verwachting nog een aantal keer bij elkaar. Dan gaat ook een enquête over dit onderwerp online. Zo kan iedereen zijn input geven voor het nieuwe beleid.

Wethouder Van Leeuwen: “Dat we oplossingen moeten vinden voor het huisvesten van arbeidsmigranten is een gegeven, daar kunnen we niet omheen. Een heel aantal woont nu al in onze gemeente. Die huisvesting is nu niet altijd even goed geregeld. Daarnaast is er behoefte aan nieuwe locaties voor huisvesting. Voor de leefbaarheid van al onze inwoners en de arbeidsmigranten is het belangrijk dat hier een goede oplossing voor komt. Daarom vinden wij belangrijk om samen met inwoners en belanghebbenden te kijken naar oplossingen.

Samenstelling panel
Het maatschappelijk panel bestaat onder meer uit werkgevers, uitzendbureaus, woningbouwcorporaties, inwoners en huisartsen. Als alle partijen aanwezig zijn, gaat het om zo’n 70 personen. De panelavonden zijn alleen voor genodigden. Wethouder Van Leeuwen: “Met een nog grotere groep is het lastig een gesprek te voeren. We stelden het panel zorgvuldig samen. Daarnaast kan iedereen die mee wil praten zijn input kwijt in de enquête. Die gaat na de zomer live.”

Nog 5 inwoners voor panel gezocht
De gemeente zoekt maximaal 5 inwoners die het panel dat gaat praten over de huisvesting van arbeidsmigranten compleet maken. Inwoners die in het panel open het gesprek aan willen gaan en die op maandagavond 2 juli tijd hebben voor de eerste panelavond, kunnen zich aanmelden.

De inwoners in het panel vertegenwoordigen zichzelf als bewoner, zij komen niet namens een organisatie of bewonersgroep. De gemeente vraagt verder de bereidheid om na de zomer nog een aantal keer met het panel bijeen te komen. Verder geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Wel houdt de gemeente hierbij rekening dat de deelnemers uit verschillende kernen van de gemeente komen. Geïnteresseerden kunnen zich uiterlijk 22 juni aanmelden bij Debby Wesselo via djswesselo@zaltbommel.nl onder vermelding van: aanmelding panel.

Waar gaat het panel over praten?
De centrale vraag aan het panel is: Hoe zorgen we dat bij het huisvesten van de arbeidsmigranten zowel de leefbaarheid voor de inwoners als de leefbaarheid voor de arbeidsmigrant gewaarborgd is en blijft? En wat vraagt dit van het gemeentelijk beleid? Het panel praat hierover aan de hand van een aantal thema’s:

Omvang en locatie huisvesting arbeidsmigranten
Voorzieningen
Vormgeving: verschijningsvorm bebouwing
Sociaal-maatschappelijke gevolgen
Samenwerking/dialoog langere termijn
Deze onderwerpen komen ook aan bod in de enquête.

Op de hoogte
De gemeente houdt geïnteresseerden op de hoogte van de panelbijeenkomsten met berichten op de website www.zaltbommel.nl/arbeidsmigranten. Op deze pagina staat ook het plan van aanpak van de gemeente om tot een herziening van het beleid te komen. Verder zijn er vragen en antwoorden over het onderwerp te vinden.

Vervolg
Nadat de panelavonden hebben plaatsgevonden en de uitkomsten van de enquête bekend zijn, past de gemeente past het beleid aan. De gemeente baseert het beleid op de input van het panel en de uitkomsten van de enquête. Het aangepaste beleid wordt besproken in het college. Het concept ligt vervolgens ter inzage. Iedereen die dat wil kan reageren op het aangepaste beleid. De gemeente bekijkt of de eventuele reacties leiden tot wijzigingen in de in de definitieve aanpassing van het beleid. Daarna buigt de gemeenteraad zich over de aanpassingen van het beleid. Aansluitend informeert de gemeente alle betrokkenen over de uitkomst hiervan zodat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van het geldende beleid.

1
×
Laat je horen via een audio, video of tekst WhatsApp 0682279988
%d bloggers liken dit: